Societies and Technology

?v?r?th?ng t??hn?l?g? n??d?d f?r ?ts gr?wth ?nd ?dv?n??m?nt ?t g?t fr?m th? s????t?. ??n? w?ll ?rgu? th?t ?t g?v? ?v?r?th?ng b??k t? th? s????t? t??, ?nd r?ghtl? s?. ???hn?l?g? d???nds gr??tl? ?n th? s????t?, ?nd th? s????t? f?lls b??k t? t??hn?l?g? f?r ?ts d?v?l??m?nt ?nd ?m?r?v?m?nt. What else can I say? ?h? r?l?t??nsh?? s??ms ??rd??l, but ?s ?n? ??rt? unf??rl? ???l??t?ng th? ?th?r ?n ?n? w???

???hn?l?g? ?s ?n th? s????t?. ?h? s????t? ?s ?nt? t??hn?l?g?. ?h? s????t? ??ntr?but?s th? hum?n ?nd m?t?r??l r?s?ur??s n???ss?r? f?r t??hn?l?g? t? bl?ss?m. ?h?r? ?s n? d?n??ng th? ?bv??us f??t th?t t??hn?l?g? h?s ?nd??d, bl?ss?m?d. ?h? ???nt ?f d?s??urs? ?s wh?t t??hn?l?g? h?s t?k?n, ?nd ?s st?ll t?k?ng ?w?? fr?m th? s????t? ?n ?ts ??urs? f?r gr?wth.

F?rstl?, ?t sh?uld b? ?bs?rv?d th?t th? s????t?l ut?l?z?t??n ?f t??hn?l?g? ?l???d ? l?rg? r?l? ?n d?nt?ng th? ?m?g? ?f t??hn?l?g?. ??m? ?f th? h?rmful ?ff??ts ?f t??hn?l?g?, wh??h r?ng? fr?m ??llut??n t? th? ?bv??us d??l?t??n ?f th? w?rld’s n?nr?n?w?bl? n?tur?l r?s?ur??s, w?r? un?nt?nd?d. ?h?? ??m? t? th? f?r? ?ft?r ?r?n?un??d us? ?f t??hn?l?g???l ?r???ss?s. ?h?? w?r? unf?r?s??n ?nd ?r? t?t?ll? r?gr?tt?d s?m?l? b???us? th?? t?k? ?s mu?h ?s th?? ?ff?r fr?m th? s????t?. W?thdr?w?ng th?s? ?r???ss?s fr?m th? s????t? h?s b???m? n??r-?m??ss?bl? b???us? ?f th? t?t?l d???nd?n?? ?f th? s????t? ?n t??hn?l?g?.

?h? m???r r??s?n f?r t??hn?l?g? w?s th? s?m?l?f???t??n ?f hum?n l?f?. ?t h?d ?n m?nd th? m???m?z?t??n ?f r?s?ur??s t? ?nsur? t?t?l ??ntr?l ?f th? ?mm?d??t? ?nv?r?nm?nt ?nd th? ?r????d?ngs ?n ?t. ?s ? ??ns?qu?n?? ?f t??hn?l?g?, ?nf?rm?t??n h?s b???m? ub?qu?t?us, ??mmun???t??n h?s ?m?r?v?d b???nd ??m?r?h?ns??n ?nd th? ?v?r?ll qu?l?t? ?f s????t?l l?f? h?s gr?wn ?mm??sur?bl?. ???rts h?v? b??n ??mm?r???l?z?d ?nd ?st?bl?shm?nts h?v? b??n ?bl? t? ????nd th??r t?nt??l?s ??r?ss ??nt?n?nts.

D?ff?r?nt f?rms ?f d?ng?r h?v? ?ls? r?sult?d fr?m t??hn?l?g?. Fr?m th? t??-dr?w?r, ?n? ??uld ??t? gl?b?l w?rm?ng ?nd ??llut??n ?s m???r ?ssu?s. ?h?n th?r? ?s th? l?ttl? m?tt?r ?f ?ll th? n?g?t?v?s th?t ?m?n?t? fr?m th? ?nt?rn?t. ?v?r? n?w t??hn?l?g? ?ls? s??ms t? ??m? w?th ?ts ?wn ?r?bl?ms ?f w?st? wh??h th? s????t? f?nds ?t d?ff??ult t? m?n?g?. ?h? h?rmful ?ff??ts ?f ?ll t???s ?f w?st? ?r? ?ls? w?ll d??um?nt?d.

???hn?l?g? s??ms ?n????bl? ?f s?lv?ng ?ll th? ?r?bl?ms ?t h?s ?r??t?d. ?h?s ?s s??n ?n m?n? qu?rt?rs ?s ? f??lur? ?f th? ??n???t. ??n? f??l t? r??l?z? th?t ?t ?s th? s????t?l us? ?f t??hn?l?g? th?t g?v?s r?s? t? th?s? d?ng?rs. ?h?s m?k?s ?t h?rsh f?r th? s????t? t? bl?m? t??hn?l?g? f?r ?ts sh?rt??m?ngs. ?n th? f??? ?f ?ll th? ?r?v??l?ng ?rgum?nts, ?n? m?ght ?ust ?sk ?f b?th ??n???ts ?r? ??tu?ll? s???r?bl?.